Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej w Osielcu

Szkoła Podstawowa im. Karola Szymanowskiego w Osielcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej w Osielcu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Zobacz: Ocena możliwości zapewnienia dostępności strony internetowej

Treści niedostępne

 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Wyłączenia

 • Niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji, jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
 • Niektóre zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych,
 • Odnośniki otwierają się częściowo w nowych oknach,
 • Dokumenty w formacie pdf nie są dokumentami edytowalnymi,
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Iwona Nowak.
 • E-mail: osielecszkola@wp.pl
 • Telefon: 18-2773-902

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osielcu
 • Adres: Osielec 440, 34-234 Osielec
 • E-mail: osielecszkola@wp.pl
 • Telefon: 18-2773-902

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:Aby dostać się do budynku, należy pokonać drzwi wejściowe- metalowe ze szklanymi szybami- – otwierane ręcznie. W jednostce znajdują sie obszary kontrolne: Szkoła monitorowana jest monitoringiem wizyjnym, rozmieszczonym po korytarzach, oraz na zewnątrz budynku. Klasy, oraz pomieszenia użytkowe nie są objęte monitoringiem wizyjnym. W budynku zamontowany jest system alarmowy, świetlno-akustyczny.
Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:Budynek składa się z czterech części: piwnica- szatnia , parter użytkowy z klasami , I piętro z salami  i II piętro z pomieszczeniami lekyjnymi. Aby dostać się na każdy z tych poziomów, należy pokonać schody betonowe, oraz drzwi zamykane na klucz.Opis dostosowań:Dostosowanie do osób jeżdżących na wózku inwalidzkim- wejście boczne zapewnia komfortowy podjazd do drzwi.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:W odległości 50 m od szkoły znajduje się parking bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.