Kompetencje – kluczowe czynniki sukcesu – projekt dla szkół.

„Kompetencje – kluczowe czynniki sukcesu” pod takim hasłem realizowany jest od sierpnia 2017 r. w Gminie Jordanów projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt polega na prowadzeniu we wszystkich szkołach podstawowych tj. w Łętowni, Osielcu, Naprawie, Toporzysku i Wysokiej dodatkowych zajęć edukacyjnych dla uczniów, a także szkoleń dla nauczycieli w zakresie wykorzystywania nowoczesnych narzędzi i technologii informacyjnych.
 
Głównym celem projektu jest rozwijanie u uczniów kompetencji niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych, a także rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych poprzez organizację systemowego doskonalenia zawodowego nauczycieli. Planowane jest uruchomienie pozalekcyjnych zajęć dla uczniów mających trudności w nauce oraz dla uczniów zdolnych, a także zajęć z nauki programowania. Ponadto każdy uczeń biorący udział w projekcie będzie uczestniczył w dwóch jednodniowych wyjazdach edukacyjnych, z których będą przygotowywane prezentacje, foldery czy filmy ukazujące zdobyte na wycieczce wiedzę i umiejętności. Planowane są wyjazdy do Ogrodu Doświadczeń, Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, Podziemi Rynku w Krakowie, a także do wybranych Parków Narodowych w województwie małopolskim. Planuje się, iż wsparciem w ciągu całego okresu realizacji projektu objętych zostanie 758 uczniów z całej gminy.
 
Kolejnym ważnym punktem w realizacji projektu będzie zakup pomocy dydaktycznych i edukacyjnych, które wzbogacą ofertę edukacyjną szkół. W każdej placówce zostaną kompleksowo wyposażone pracownie matematyczne, przyrodnicze i informatyczne (planuje się zakup około 170 laptopów wraz z oprogramowaniem). Na obecnym etapie trwają postępowania przetargowe na zakup niezbędnych pomocy. Całkowita wartość projektu wynosi 2.124.391,33 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.805.732,63 zł oraz dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 128.608,70 zł. Realizacja projektu ma trwać od sierpnia 2017 r. do lipca 2019 r. Obecnie w każdej szkole rozpoczęła się rekrutacja uczniów do zajęć. Szczegółowe informacje dostępne są w każdej szkole, a także na stronach internetowych gminy i szkół.
 
Gmina Jordanów wykorzystuje nadarzające się okazję, by aktywnie wspierać swych młodych mieszkańców w zdobywaniu wiedzy, stara się pozyskiwać środki na wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci tak, aby mogły kształcić się bez przeszkód na poziomie akademickim. Nikt z nas nie ma wątpliwości, że „Najcenniejszym i najtrwalszym podarunkiem, jaki można dać dziecku – jest wykształcenie” (Arystoteles). 

W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie bardzo aktywnie uczestniczyli  w zajęciach w ramach projektu „Kompetencje-kluczowe czynniki sukcesu”

Zmienność marcowej pogody w plastycznym ujęciu pierwszaczków 😍

 
 
Klasa trzecia „projektuje” 😀😀😀

 
Mozaikowe figury, powietrzne balony i wiosenna aura z udziałem pierwszaków! ☺

 
 
 
Faworki-” niebo w gębie”-w wykonaniu drugoklasistów 🍩 😋

 
Malarstwo przyrodnicze klasy drugiej ✏✏✂✂

 
 
 
 
 
Mistrzynie KODOWANIA w akcji, czyli PROGRAMOWANIE z PASJĄ !!! 💛 😍 ♥ 😍

 
 
 
 
 
„Oswojona” matematyka? – to się dzieje naprawdę!!! ☺

 
 
 
Geograficzne wędrówki po… mapie! ☺

 
 

Od 1 sierpnia 2017 roku realizujemy w naszej szkole projekt edukacyjny
„Kompetencje – kluczowe czynniki sukcesu”.

W Szkole Podstawowej w Osielcu od 1 sierpnia 2017 roku realizowany jest projekt pn. : Kompetencje – kluczowe czynniki sukcesu
dofinansowany w 95% w ramach Poddziałania 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne.
Projekt został opracowany przez nauczycieli pracujących w szkole i w głównej mierze dotyczy kształtowania u młodego pokolenia kompetencji kluczowych z naciskiem na kompetencje matematyczno-przyrodnicze oraz informatyczne.
Aby zapewnić wysoką jakość zajęć, harmonogram działań składa się z czterech głównych części składowych tj. zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego, doposażenie pracowni przyrodniczej, organizację wycieczek edukacyjnych oraz organizację dodatkowych zajęć prowadzanych metodą projektu edukacyjnego.
To co bardzo ułatwia prowadzenie zajęć to zakup dwóch pracowni komputerowych z tablicami interaktywnymi, które są wykorzystywane na zajęciach projektowych jak i na zajęciach lekcyjnych. Pracownie zostały doposażone wspólnym wysiłkiem szkoły oraz projektu. Każda z klas została w pełni wyremontowana, założono infrastrukturę związaną z podłączeniem laptopów oraz tablic, zakupiono nowe umeblowanie oraz ponad 20 laptopów z najnowszą, pod względem budowy, tablicą interaktywną.
Dzięki tym zakupom, uczniowie mogą korzystać z laptopów na zajęciach lekcyjnych. Każdy uczeń ma indywidualny dostęp do laptopa mającego parametry umożliwiające korzystanie
z zasobów technologii, internetu na zajęciach lekcyjnych jak i pozalekcyjnych.
NOWA PRACOWNIA PRZYRODNICZA
NOWA PRACOWNIA INFORMATYCZNA DLA KLAS I-III
NOWA PRACOWNIA INFORMATYCZNA DLA KLAS SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM

„MOJA RODZINA, MÓJ DOM”
– projekt realizowany w klasie IB w ramach projektu „Kompetencje – kluczowe czynniki sukcesu”.

Temat projektu: „MOJA RODZINA, MÓJ DOM”
Autorzy projektu: uczniowie klasy I b SP
Nauczyciel prowadzący projekt: Ewa Grudzińska
Projekt był prowadzony przez 6 kolejnych zajęć. Rozpoczął się 04. 12 2017r. a zakończył 22. 01. 2018r. Dzieci zostały podzielone na 3 grupy: I grupa zajęła się osobami w rodzinie, stopniami pokrewieństwa, korzeniami pochodzenia II grupa – zajęciami i obowiązkami członków rodziny III grupa – tradycjami rodzinnymi Został z nimi zawarty kontrakt.
Tematyka to: * Mój dom rodzinny. Imiona i nazwiska moich rodziców i dziadków. Stopnie pokrewieństwa w rodzinie. *Moje obowiązki w rodzinie. Ulubione zajęcia członków mojej rodziny. Sposób na wspólne spędzanie czasu. *Wykonywane zawody w mojej rodzinie. *Poznajemy życie naszych przodków. Zabudowania gospodarcze. Narzędzia, naczynia, strawa. *Język gwarowy w mojej rodzinie. *Ulubione zabawy, wiersze i piosenki z dzieciństwa naszych dziadków. Zorganizowanie występów dzieci na dzień Babci i Dziadka.
Wstęp: W dobie łatwego przenikania się innych kultur i integracji z innymi krajami Europy ważne jest, by dziecko miało poczucie własnej tożsamości narodowej. By poznając „obce”, kochało „swoje”. Rodzina, region jest rzeczywistością „zakorzeniającą” w bliskiej mu wspólnocie, kulturze i terytorium, a tym samym daje poczucie bycia u siebie i bycia z sobą.
Dlatego realizując ten projekt opierałam się na przeżyciach dziecka i jego emocjach, wpajając w niego szacunek i dumę do jego rodziny i przodków. Podczas realizacji projektu korzystano ze współpracy z rodzicami (wywiad, pokaz).
Odkrycia i informacje: Wiadomości, które dzieci otrzymały pochodzą z wywiadu z rodzicami oraz własnych obserwacji. Zostały wykonane: prace plastyczne w formie albumów, ozdoby choinkowe przy pomocy jednego z rodziców, słownik gwarowy, domowy teatrzyk z zastosowaniem drewnianych łyżek oraz występy dzieci na dzień Babci i Dziadka. Zostały wykonane zdjęcia obrazujące pracę dzieci.
Wnioski i rekomendacje: • Dzieci bardzo zaangażowane • Temat projektu trafiony • Bardzo dobra współpraca z rodzicami.(E.Grudzińska)
 
 
 
 

Wycieczka do Zakopanego
w ramach projektu „Kompetencje – kluczowe czynniki sukcesu” (13.10.2017r.). (J.Bekas)

 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMOWANIE W KLASACH I-III
– zajęcia prowadzone w ramach projektu „Kompetencje – kluczowe czynniki sukcesu”.

Podczas zajęć z programowania uczniowie zdobywają nowe informacje z zakresu informatyki, a szczególnie kodowania i programowania w języku Scratch. Zajęcia odbywają się metodą offline i online i dostosowane są do potrzeb i zainteresowań uczniów. Na lekcjach z programowania dzieci uczą się tworzenia własnych animacji, gier, zabaw edukacyjnych. (B.Kościelniak)
 
 
 
 
 
 
 

ZAJĘCIA PRZYRODNICZE w klasie II
– zajęcia prowadzone w ramach projektu „Kompetencje – kluczowe czynniki sukcesu”.

Uczniowie z klasy II podczas przeprowadzania doświadczeń związanych z powietrzem – zajęcia prowadzone w ramach projektu „Kompetencje – kluczowe czynniki sukcesu”. (G.Firek)
 
 
 
Uczniowie z klasy II podczas zajęć związanych z ważeniem przedmiotów – – zajęcia prowadzone w ramach projektu „Kompetencje – kluczowe czynniki sukcesu”. (G.Firek)

ZAJĘCIA PRZYRODNICZE I MATEMATYCZNE W KLASACH III
– ZAJĘCIA PROWADZONE W RAMACH PROJEKTU „KOMPETENCJE – KLUCZOWE CZYNNIKI SUKCESU”.

W roku szkolnym 2017/2018 w naszej szkole rozpoczął się projekt edukacyjny „Kompetencje – kluczowe czynniki sukcesu”, w którym biorą udział również uczniowie klas IIIa i IIIb. Dzieci uczestniczą w zajęciach matematycznych i przyrodniczych, na których pracują metodami projektu i eksperymentu, wzbogacając swoją wiedzę i umiejętności. Duża samodzielność realizacji zadań daje im szanse rozwijania oraz wykazywania się własnymi talentami i zainteresowaniami, uczy też brania odpowiedzialności za popełnione błędy. (R.Nogaj, B.Rusin)

Kółko chemiczne – prowadząca Monika Stachnik.

Zajęcia kółka chemicznego przeznaczone są dla uczniów wykazujących zainteresowania i zdolności w kierunku przedmiotów przyrodniczych.
Zajęcia odbywają się w trzech grupach ośmioosobowych, raz w tygodniu w pracowni przyrodniczej. Pracownia przyrodnicza została na nowo wyposażona w wygodne stoły laboratoryjne, szafy, tablicę przesuwną góra – dół oraz tablicę interaktywną
z laptopem. Zakupiono również wiele pomocy dydaktycznych. Na każdych zajęciach uczniowie posługują się odczynnikami
i sprzętem laboratoryjnym, aby przeprowadzać (w sposób bezpieczny) eksperymenty chemiczne. Często są to doświadczenia widowiskowe, czyli takie, jakie wszyscy lubimy najbardziej. Są nimi np. Ryczący niedźwiedź, Pasta dla słonia, Chemiczny kameleon, Płonąca kolbka, Lokomotywa, Chemiczna zapałka i wiele innych.
Swoje umiejętności uczestnicy kółka zaprezentują na pokazach chemicznych przeznaczonych dla swoich kolegów, głównie
z młodszych klas.(M. Stachnik)

Zajęcia przyrodnicze

Zajęcia projektowe „Kompetencje kluczowe czynniki sukcesu” prowadzone przez nauczyciela Marię Kopacz prowadzone są w kilku grupach. Zajęcia dotyczą przyrody i są przygotowane dla uczniów mających trudności w nauce jak i również dla pozostałych uczniów w klasie. Podczas projektu są wykonywane różne doświadczenia i eksperymenty. Uczniowie są bardzo zainteresowani podczas zajęć i przynoszą potrzebne materiały do wykonywania doświadczeń. Praca polega na używaniu mikroskopów oraz różnych preparatów np. komórek, tkanek itp. Uczniowie poznają właściwości ciał stałych ciekłych, gazowych i ich zmiany pod wpływem temperatury oraz zmiany pod wpływem temperatury, zmiany kształtu i objętości. Czasami w ramach logicznego myślenia grają w gry planszowe o tematyce eko-biznesu, hydrologii itp. Przy pomocy tablicy interaktywnej uczniowie oglądają filmy o interesującej ich tematyce ekologicznej, przyrodniczej i ochronie przyrody. Uczniowie przygotowują prezentacje przyrodnicze: • O Osielcu, • O zabytkach,    
W okresie jesienno-zimowym uczniowie z nauczycielem mają organizowane wycieczki po Osielcu. Celem tych wycieczek jest zapoznanie się z : • Przyrodą ożywioną i nieożywioną, • Terenami przekształconymi przez człowieka, • Krajobrazem wsi, • Zabytkami,
UUczniowie bardzo aktywnie obserwują środowisko przyrodnicze w grupach i przynoszą z nich|: szyszki, gałązki, robią zdjęcia fotograficzne. Maria Kopacz

Zajęciach rozwijające z matematyki dla klasy V i VI.

Uczniowie klasy szóstej oraz piątej Szkoły Podstawowej w Osielcu uczestniczą w zajęciach rozwijających z matematyki realizowanych w ramach projektu „Kompetencje – kluczowe czynniki sukcesu”.
W czasie zajęć uczestnicy rozwiązują różne zadania praktyczne. Również mają możliwość zabawy: grają w gry logiczne, układanki, zabawy zapałkami.
Klasa szósta realizuje projekt pt. „Matematyczne origami”. W trakcie jego realizacji wykorzystywana jest wiedza i umiejętności zdobyte na lekcjach geometrii, kształtowana wyobraźnia przestrzenna. Pracę rozpoczęli od wykonywania modeli graniastosłupów prostych z różnych dostępnych materiałów np. patyczki, plastelina, kartka papieru.
Pierwsze modele są zaprezentowane w klasie. Następne zadanie przed nimi, to wykonanie krawędziowców, czyli składanek brył bez kleju.
Uczniowie z klasy 2. podczas zajęć projektowych założyli hodowlę cebulki, rzeżuchy i bazylii. Planują wykorzystać je do zrobienia pysznych, zdrowych kanapek. G. Firek

POWITANIE WIOSNY Z CHEMIĄ

Tytuł pokazu: „Powitanie wiosny z …chemią”.
Pokaz przygotowałam na zajęciach kółka chemicznego z grupą 1. , czyli uczniami klasy VIIa.
Na pokaz zaproszeni byli uczniowie klas IVa, IVb oraz VIIa.
Celem pokazu było przybliżenie młodszym kolegom chemii w sposób ciekawy, bo ilustrowany efektownymi doświadczeniami chemicznymi.
Pokaz rozpoczął krótki wstęp oraz demonstracja podstawowego szkła laboratoryjnego.
Następnie uczniowie wykonali szereg doświadczeń, nierzadko wybuchowych, barwnych i zaskakujących. Na zakończenie przedstawiciele klas IV wzięli czynny udział w pokazie. Wykonali doświadczenie pt. „Wyścigi balonów”. Wyścigi zakończyły się remisem.
Spotkanie z chemią zakończył mini quiz ze słodkimi nagrodami.(M.Stachnik)

Pokaz chemiczny „Nieszlachetne a bezcenne”
przygotowany przez uczniów z klasy VIIb – uczęszczających na zajęcia z kółka chemicznego –
pod czujnym okiem nauczycielki – pani Moniki Stachnik.

Na pokaz zaproszeni zostali uczniowie z klas piątych i szóstych. Pokaz dotyczył gazów pospolitych tj. tlenu, dwutlenku węgla i wodoru. Uczniowie z kółka chemicznego z klasy VIIb prezentowali ciekawe, a często nawet wybuchowe doświadczenia, w których powstawały te gazy. Pokaz zawierał również prezentację multimedialną przygotowaną przez uczniów. Na zakończenie zajęć przedstawiciele zaproszonych klas wykonali samodzielnie doświadczenie, w którym powstał dwutlenek węgla. Uzyskany w doświadczeniu gaz posłużył do zgaszenia zapalonych świeczek. Pokaz zakończył się quizem. Uczniowie odpowiadali na pytania przygotowane przez starszych kolegów. Poradzili sobie bez problemu – znali wszystkie odpowiedzi. Dla najszybszych były słodkie upominki.

10.05.2018 r. w ramach projektu „Kompetencje kluczowe czynniki sukcesu” odbyła się wycieczka klasy IIIa i IIIb do Muzeum Inzynierii Miejskiej oraz Ogrodu Doswiadczeń w Krakowie.

„Wybuchowo, kolorowo, magicznie” – pokaz chemiczny w ramach projektu „Kompetencje – kluczowe czynniki sukcesu”.

Pokaz miał przybliżyć młodszym uczniom chemię jako naukę doświadczalną, zapoznać z pracownią chemiczną, podstawowym szkłem laboratoryjnym i wszystko to poprzez zaskakujące eksperymenty chemiczne.
Widzowie bardzo żywiołowo reagowali, nagradzali brawami „młodych chemików” za każdy udany eksperyment.
Brali również czynny udział w niektórych doświadczeniach.
Na zakończenie wystawili ocenę pokazu atramentem sympatycznym.