MGR MAŁGORZATA JANOTA-PALUSIŃSKA

Najważniejszym zadaniem pedagoga szkolnego jest zapewnianie pomocy uczniom w rozwiązywaniu ich problemów szkolnych, rodzinnych i osobistych poprzez zapewnienie im opieki pedagogiczno – psychologicznej. Aby wywiązać się z tych celów pedagog współpracuje z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami.
Swój czas pracy pedagog poświęca także na kontakty z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, kuratorami sądowymi, ośrodkami pomocy społecznej.
Pedagog prowadzi zajęcia terapeutyczne, wychowawcze i profilaktyczne, realizując Program Wychowawczy Szkoły
i Szkolny Program Profilaktyki.
W Szkole Podstawowej w Osielcu pedagogiem szkolnym była mgr Kinga Drwal, która pełniła tę funkcję od września 2006r. do końca roku szkolnego 2021. Natomiast od września 2021r. funkcje pedagoga szkolnego pełni pani Małgorzata Janota-Palusińska.