MGR MAŁGORZATA JANOTA-PALUSIŃSKA

Najważniejszym zadaniem pedagoga szkolnego jest zapewnianie pomocy uczniom w rozwiązywaniu ich problemów szkolnych, rodzinnych i osobistych poprzez zapewnienie im opieki pedagogiczno – psychologicznej. Aby wywiązać się z tych celów pedagog współpracuje z rodzicami, nauczycielami
i wychowawcami.
Swój czas pracy pedagog poświęca także na kontakty z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, kuratorami sądowymi, ośrodkami pomocy społecznej.
Pedagog prowadzi zajęcia terapeutyczne, wychowawcze i profilaktyczne, realizując Program Wychowawczy Szkoły i Szkolny Program Profilaktyki.
Od września 2021r. funkcję pedagoga w naszej szkole pełni pani mgr Małgorzata Janota-Palusińska.