Szkoła Podstawowa w Osielcu uczestniczy w projekcie „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” pod patronatem Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie od 2008 roku otrzymywaliśmy kolejno certyfikat na 2 lata, następnie na kolejne 5 lat w związku z angażowaniem się uczniów i nauczycieli w proces bezpieczeństwa w szkole. W ramach działań cyklicznie odbywa się „Dzień bez przemocy i agresji w szkole” .
Obecnie Szkoła Podstawowa w Osielcu posiada nadany przez KP w Krakowie tytuł: 
 
LIDERA
 
Koordynatorami projektu w szkole są:
Barbara Rusin,
Ewa Grudzińska,
Kinga Drwal.
 
W dniu 19.10.2017 odbyło się spotkanie Partnerów szkoły w związku z organizacją działań na rok szkolny 2017/2018.
Uczestniczyli w nim:
st. kpt. mgr inż. Marcin Gąska – Państwowa Straż Pożarna w Suchej Beskidzkiej
druh. Anna Szczurek – Ochotnicza Straż Pożarna w Osielcu
podinsp. Janusz Dyduch – Komendant Komisariatu Policji w Jordanowie
asp. sztab. Anna Gąsiorek – Rezler – Komenda Powiatowa Policji w Suchej Beskidzkiej
mgr Halina Stec – Dyrektor SP w Osielcu
mgr Krystyna Bachul – Przewodnicząca Rady Rodziców
mgr Kinga Klimasara – Samorząd uczniowski w SP w Osielcu
mgr Jacek Stróżak – Samorząd uczniowski w SP w Osielcu
mgr Barbara Rusin – koordynator projektu „SPB” w szkole.
 
CELE PROJEKTU CELE OGÓLNE
– Ograniczanie zachowań agresywnych wśród uczniów i wzmacnianie zachowań pozytywnych.
– Zapobieganie ryzyka wystąpienia uzależnień od środków psychoaktywnych wśród młodzieży i kształtowanie postawy odpowiedzialnych wyborów.
– Stwarzanie warunków do właściwego wypełniania obowiązków szkolnych i ograniczenie postawy roszczeniowej wśród uczniów.

CELE SZCZEGÓŁOWE
– Eliminowanie z życia szkolnego wszelkich przejawów przemocy i agresji.
– Przeciwdziałanie wszystkim rodzajom zagrożeń, na które narażeni są uczniowie naszej szkoły.
– Kształtowanie umiejętności rozpoznawania zachowań agresywnych.
– Kształtowanie postaw asertywnych.
– Integracja społeczności uczniowskiej.
– Rozwijanie u uczniów umiejętności komunikowania się z innymi.
– Dostrzeganie każdego ucznia przez pryzmat jego mocnych stron i osiągnięć.
– Kształtowanie postaw tolerancji.
– Wspólne ustalenie norm i sposobów ich egzekwowania.
– Podniesienie świadomości uczniów, rodziców i nauczycieli.

ODBIORCY PROGRAMU
Ogół uczniów Szkoły Podstawowej w Osielcu, wiek od 6 – 16 lat, spotykających się z przemocą bezpośrednio w rodzinie, szkole, środowisku rówieśniczym oraz pośrednio poprzez oglądanie scen przemocy w programach TV, grach komputerowych książkach i czasopismach dla dzieci i nie tylko.
EWALUACJA
1. Prowadzenie systematycznej obserwacji zachowań uczniów w czasie lekcji, przerw międzylekcyjnych, na spotkaniach klasowych, wycieczkach, dyskotekach szkolnych itp.
2. Rozmowy z uczniami dostarczające informacji zwrotnej dotyczącej zachowań agresywnych.
3. Ankiety.

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU
Program profilaktyki Szkoły Podstawowej w Osielcu wiąże działania profilaktyczne z wychowawczymi, co jest bardzo istotne w oddziaływaniach mających na celu zapobieganie zagrożeniom wśród młodzieży. Różnorodność poruszanych tematów i metod oddziaływania sprawia, że proponowany program może się okazać interesujący dla szerokiej grupy odbiorców. Ważne jest, że do zajęć profilaktycznych zostają włączeni rodzice i nauczyciele, dzięki czemu możliwe jest oddziaływanie na uczniów w środowisku szkolnym i rodzinnym. Program ten ma walory edukacyjne, ma bowiem na celu uczenie ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych, nosi także cechy programu informacyjnego (dostarcza podstawowych wiadomości o zachowaniach ryzykownych) i alternatywnego (proponuje różnorodne działania o pozytywnym charakterze, przez które uczeń może realizować zarówno własne zainteresowania jak i ważne cele życiowe). Istotną cechą programu jest nastawienie na osłabienie czynników ryzyka oraz na wzmacnianie czynników chroniących (wewnętrznego szacunku do norm i wartości, umiejętności rozwiązywania problemów, poczucia własnej wartości).

Znaczenie projektu dla zapobiegania zagrożeniom zostanie ostatecznie wykazane po przeprowadzeniu ewaluacji, którą uwzględniono przy jego tworzeniu i która może posłużyć do jego ulepszenia.   

Historia projektu: „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”realizowanego
w szkole w Osielcu.

Zespół Szkół w Osielcu w 2007 roku przystąpił do programu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, w ramach którego szkoła
w roku 2008 po audycie Zespołu Certyfikującego ZBP otrzymała Certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo Edycji 2008-2010.
Po dwóch latach odbył się kolejny audyt, który szkoła przeszła wzorowo i Certyfikat został przedłużony na 5 lat, po upływie których Zespół Szkół w Osielcu otrzymał prestiżowy tytuł Lidera Szkoły Promującej Bezpieczeństwo. Ten tytuł szkoła otrzymała na zawsze, chyba, żeby wystąpiły nieprawidłowości dotyczące szeroko pojętego bezpieczeństwa, wówczas komisja certyfikująca może zdecydować o jego odebraniu.
Szkoła sama wnioskuje o przystąpienie do realizacji projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa realizowanego na terenie województwa małopolskiego. Przeprowadza badania ankietowe diagnozujące zagrożenia występujące na podległym terenie – respondentami są uczniowie, rodzice i nauczyciele. Diagnozie poddane są dwa obszary realizacji – przemoc szkolna oraz miejsca niebezpieczne, nieokreślonego przeznaczenia, które znajdują się w placówce lub w jej otoczeniu /ważny jest monitoring, ogrodzenie obiektu, drogi ppoż/. Dokonywana jest identyfikacja problemów, dobór partnerów mających wpływ na rozwiązania występujących zagrożeń oraz opracowanie Zintegrowanego Planu Działania (na podstawie badan ankietowych).
Podstawą przyznania czy przedłużenia ważności Certyfikatu jest przeprowadzenie audytu certyfikacyjnego przez Zespół Certyfikujący złożony z przedstawicieli Wydziału Prewencji KWP w Krakowie.
Certyfikat Szkoła Promująca Bezpieczeństwo ma charakter honorowy. Posiadacz Certyfikatu jest zobowiązany do dbania
o bezpieczeństwo osób i mienia w swoim obiekcie, a także w jego najbliższym otoczeniu, poprawy stanu bezpieczeństwa
i podnoszenia poczucia bezpieczeństwa osób tam przebywających, a także stałego monitorowania procesów związanych
z realizacją projektu ZPB.