Szkoła Promująca Zdrowie

„SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE” 
  „Mens sana in corpore Sano” – słynna łacińska sentencja tłumaczona w języku polskim jako „W zdrowym ciele zdrowy duch” jest najbardziej znanym i adekwatnym określeniem mówiącym do czego każdy człowiek powinien dążyć podejmując codzienne działania. Zdrowych nawyków żywieniowych i aktywności oraz zdrowego trybu życia trzeba się nauczyć tak jak tabliczki mnożenia. Naukę najlepiej rozpocząć od najmłodszych lat. W tę edukację włączyła się także nasza szkoła.
   W ramach edukacji zdrowotnej i upowszechniania zdrowego stylu życia nasza szkoła w roku 2016 przystąpiła do sieci Szkół Promujących Zdrowie i zostaliśmy wpisani do bazy Szkół Promujących Zdrowie w województwie małopolskim. Co roku składane jest sprawozdanie do wojewódzkiego koordynatora z podejmowanych działań. 
   Co to jest „Szkoła Promująca Zdrowie” możemy przeczytać na stronie kuratorium w Krakowie lub na https://www.ore.edu.pl/2015/04/szkola-promujaca-zdrowie. Oto fragmenty, które przybliżą ideę: 
*„Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest w Polsce od 1991 r. Popularyzację idei SzPZ rozpoczęto od trzyletniego projektu pilotażowego (1992-1995) pn.: „Szkoła Promująca Zdrowie”, zainicjowanego przez WHO/EURO, realizowanego pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej.”
 *„Program ten rozwijany był w Polsce w ramach Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (ESSzPZ), utworzonej w 1992 r., od 1 stycznia 2008 r. w Europejskiej Sieci Szkół dla Zdrowia w Europie – SHE, w wyniku porozumienia WHO/EURO, Rady Europy i Komisji Europejskiej. Polska została członkiem tej sieci w grupie pierwszych ośmiu krajów. Obecnie w Polsce jest około 2000 placówek w sieci SzPZ. „
 KONCEPCJA SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE 
„Koncepcja szkoły promującej zdrowie wynika bezpośrednio z założeń promocji zdrowia. Ze względu na bardzo szeroki zakres działań, różnorodność potrzeb i priorytetów szkół funkcjonujących w odmiennych kulturach i warunkach trudno ustalić jedną definicję SzPZ.”
 „W Polsce koncepcja szkoły promującej zdrowie stale się rozwija i ulega modyfikacjom. Przyjęto, że:
* szkoła: jest środowiskiem, którego społeczność nie tylko uczy się i pracuje, ale także żyje – nawiązuje kontakty z innymi, przeżywa porażki i sukcesy, odpoczywa, bawi się, itp. 
*Szkoła jest więc miejscem, w którym społeczność ma nie tylko wywiązywać się z obowiązków, ale także powinna dobrze się czuć;
* jest elementem środowiska lokalnego: oba te oddziałują; jest miejscem, które przygotowuje do edukacji, ale również do życia w tym do dokonywania „zdrowych” wyborów. 
*promująca: tworząca warunki (fizyczne i społeczne), sprzyjająca ochronie i pomnażaniu zdrowia umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.
*zdrowie: ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w harmonii; decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych. 
   Na podstawie opracowanych standardów przyjęto polską definicję Szkoły Promującej Zdrowie oraz opracowano nowy model takiej szkoły. 
 Definicja szkoły promującej zdrowie Szkoła promująca zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:
 • systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej, 
 • wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.” W październiku 2019r. nasza szkoła uzyskała wojewódzki certyfikat „SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE” W naszej szkole podejmujemy różne działania. W minionym roku szkolnym m.in. :
– Udział w programach promując pozytywne zachowania. „Mleko w szkole” 
-„Owoce i warzywa w szkole” 
-Akcja „Sprzątanie Świata” 
-„Odblaskowa Szkoła”: 
– konkurs plastyczny pt. „Odblaskowy bohater”. „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”- tytuł lidera.
– „Trzymaj formę”
– „Szkoła bezpieczna w sieci” 
-Budowanie klimatu społecznego oraz tworzenie poczucia bezpieczeństwa w szkole i jej otoczeniu
– Spotkania z rodzicami: 
-Spotkania policjanta z uczniami klas pierwszych dotyczące bezpiecznego poruszania się po drodze oraz pogadanka dotycząca „Bezpiecznych wakacji”. 
– Udział w programie „Ognik” 
-„Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”:
– „Szkoła bezpieczna w sieci”: 
– Działalność SKO: