Regulamin Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Karola Szymanowskiego w Osielcu 
 Rozdział I KOMPETENCJE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Art. 1. Samorząd Uczniowski działa na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października 1991r., poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Szkoły i niniejszego Regulaminu. Art. 2. Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów Szkoły. Z chwilą odejścia ucznia ze Szkoły automatycznie przestaje on być członkiem Samorządu oraz jego władz. Art. 3. 1. Rada SU jest ciałem przedstawicielskim społeczności uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. 2. Zarząd i Rada SU reprezentują interesy wszystkich uczniów. Zasady pracy SU ustala niniejszy regulamin, uchwalony przez Radę SU. Art. 4. Główne zadania Samorządu to: 1. Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych. 2. Czynne uczestniczenie w życiu szkoły – współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły. 3. Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w działalność Szkoły. 4. Organizowanie działalności kulturalno-oświatowej zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami Szkoły. 5. Organizowanie pomocy dla uczniów będących w trudnej sytuacji losowej lub mających trudności w nauce. Art. 5. 1. Samorząd Uczniowski może przedstawiać wnioski i opinie Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności w sprawach dotyczących realizacji celów Samorządu Uczniowskiego oraz podstawowych praw uczniów, do których należą: a. prawo do zapoznania się z programem nauczania i wychowania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami; b. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; c. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością zaspokajania własnych zainteresowań; d. prawo redagowania gazetki szkolnej; e. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi Szkoły w porozumieniu z jej Dyrektorem; f. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.
Rozdział II ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Art. 6. Organami Samorządu Uczniowskiego są: 1. Samorząd Klasowy w składzie: a. Przewodniczący Klasy, b. Zastępca Przewodniczącego, c. Skarbnik, d. Sekretarz (w przypadku prowadzenia kroniki klasowej). 2. Członkowie Rady Samorządu Uczniowskiego to Samorządy Klasowe wybierane w poszczególnych oddziałach. 3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie: a. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, który kieruje pracą Zarządu i Rady SU, b. Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, c. Skarbnik, d. Koordynator imprez szkolnych, 4. Dla realizacji swoich zadań Zarząd SU może powoływać sekcje stałe lub doraźne. Podczas powoływania sekcji Zarząd określa jej nazwę, zakres działalności i kompetencje, okres jej istnienia, przewodniczącego odpowiedzialnego za jej prace oraz skład osobowy. Członkiem sekcji może zostać każdy uczeń szkoły. 5. Przewodniczący SU reprezentuje swoich kolegów wobec nauczycieli i dyrekcji, przewodniczy zebraniom. 6. Zadaniem zarządu jest tak zorganizować pracę, żeby dawała ona jak najlepsze efekty i żeby wszyscy wyborcy mieli poczucie, że wybrali swych działaczy trafnie. 7. W pracy Samorządu Uczniowskiego pomaga nauczyciel opiekun. Jest to doradca, a zarazem rzecznik interesów Samorządu Uczniowskiego na forum Rady Pedagogicznej. Art. 7. Kompetencje organów Samorządu Uczniowskiego: 1. Samorząd Klasowy: a. reprezentuje klasę na zewnątrz, współpracując z Zarządem SU, b. organizuje życie klasy (imprezy pozalekcyjne, dyżury w klasie itp.), c. wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy klasy, d. organizuje pomoc koleżeńską przy udziale wychowawcy. 2. Rada Samorządu Uczniowskiego: a. uchwala Regulamin SU, b. podejmuje uchwały w sprawie dokonywania zmian w Regulaminie, c. podejmuje uchwały w ramach kompetencji SU, d. ustala i zatwierdza plan pracy SU na dany rok szkolny, e. dba o wystrój szkoły, zwłaszcza o gazetkę Samorządu Uczniowskiego. 3. Zarząd Samorządu Uczniowskiego: a. kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego, b. wykonuje uchwały Rady SU, c. dokonuje wyboru opiekuna SU, d. czuwa nad terminową realizacją planu pracy, e. pomaga w przygotowaniu i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych, f. rozwiązuje sprawy sporne dotyczące uczniów, g. występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców w ramach swoich kompetencji,
Rozdział III TRYB WYBORU ORGANÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Art. 8. Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy na początku roku szkolnego. Art. 9. W przypadku niespełnienia właściwie swoich zadań przez członków Samorządów Klasowych w ciągu roku lub na swój wniosek oraz gdy funkcja powoduje u ucznia trudności w nauce, uczeń może zostać odwołany z zajmowanego stanowiska. W takim przypadku niezwłocznie dokonuje się wyboru innego kandydata. Art. 10. Kandydaci do Zarządu SU muszą spełniać następujące warunki:  uzyskać co najmniej dobre oceny z wszystkich przedmiotów nauczania,  posiadać co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania. Art. 11. Tryb wyboru Zarządu SU: 1. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas IV- VII i II-III gimnazjum w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. 2. Członkami Zarządu zostają kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. 3. W celu przeprowadzenia wyborów Rada SU powołuje 4 osobową komisję wyborczą, w skład której nie mogą wchodzić osoby kandydujące. 4. Nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU. 5. Kadencja wszystkich organów SU trwa jeden rok. 6. Wybory do Zarządu SU składają się z dwóch części: a. do dnia ustalonego w ogłoszeniu opiekuna SU każda klasa dokona wyboru maksymalnie 2 kandydatów do Zarządu SU, b. w ciągu dwóch kolejnych dni Przewodniczący Klas zgłaszają na piśmie opiekunowi SU wybranych kandydatów do Zarządu z ich krótką charakterystyką; kandydatury opiniuje wychowawca klasy, c. od dnia ustalonego przez opiekuna SU trwa kampania wyborcza kandydatów do Zarządu, która nie może zakłócać pracy Szkoły. Szczegóły techniczne dot. kampanii wyborczej ustala opiekun w porozumieniu z dyrekcją szkoły 7. Wybory Zarządu SU powinny zakończyć się do 20 września roku szkolnego, w którym odbywają się wybory.
Rozdział IV OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Art. 12. Opiekun jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy Samorządu. Opiekun ma prawo uczestniczenia we wszystkich formach pracy Samorządu. Art. 13. Wyboru opiekuna SU z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje Zarząd SU w miesiącu wrześniu. Kandydaturę opiniuje Rada SU. Art. 14. Warunkiem wyboru nauczyciela na opiekuna SU jest wyrażenie przez niego zgody . Art. 15. Opiekun SU w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję z pełnionej funkcji. Na jego miejsce Zarząd wybiera nowego opiekuna. W przypadku niemożności wybrania opiekuna, nauczyciela do tej funkcji wyznacza Dyrektor Szkoły.
Rozdział V FINANSE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Art. 16. 1. Samorząd Szkolny może uzyskiwać dochody: a. Ze sprzedaży biletów na dyskoteki szkolne. b. Z organizowanych zbiórek, loterii fantowych, sprzedaży gadżetów itp. c. Ze sprzedaży surowców wtórnych. d. Ze środków przekazanych przez sponsorów. e. Z innych źródeł. Art. 17. Finanse Samorządu prowadzi opiekun SU. Wszelkie operacje finansowe są ewidencjonowane. Samorząd nie prowadzi osobnego rachunku bankowego.
Rozdział VI DOKUMENTY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Art. 18. 1. Dokumentację Samorządu Uczniowskiego tworzą: a. Regulamin Samorządu Uczniowskiego, b. Plan prac, c. Ewidencja dochodów i wydatków.
 Rozdział VII TRYB DOKONYWANIA ZMIAN W REGULAMINIE SU Art. 19. Wnioski o dokonanie zmian w Regulaminie mogą być składane do Przewodniczącego SU przez minimum 3 członków Rady SU. Art. 20. Zmiany w Regulaminie SU uchwala Rada SU w głosowaniu jawnym w trybie podejmowania uchwał.
Rozdział VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE Art. 21. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani. Art. 22. Niniejszy regulamin jest przedstawiany i omawiany we wszystkich klasach przed wyborami kandydatów do Zarządu SU. Regulamin jest dostępny wszystkim uczniom Szkoły (wywieszany na tablicy ogłoszeń SU lub gazetki dla rodziców). Art. 23. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem i Zarządem SU. Niniejszy Regulamin uchwalony został przez Zarząd SU w dn. 14. 09. 2017 r. i wchodzi w życie z dn. 15. 09. 2017 r.